Rob Zwitserlood – ‘FITte peuters: Toepassen van Functionele Imitatie van Taalstructuren binnen de Auris behandelgroepen’

over de toepasbaarheid en effectiviteit van het FIT-programma binnen peuterbehandelgroepen

Achtergrond
Uit onderzoek met de monitor Bergop blijkt dat de taalvaardigheden van peuters met TOS op de behandelgroepen vooruitgaan. De woordenschat groeit echter sterker dan de grammaticale vaardigheden. Problemen met woordvorming en zinsbouw zijn een kernsymptoom van kinderen met TOS.  Wellicht is meer aandacht voor grammaticale vaardigheden gewenst binnen het behandelaanbod.

Doel
De onderzoeksvraag is of het FIT-programma toepasbaar en effectief is binnen de behandelgroepen van Auris.

Methode en procedure
In vier Auris driedaagse behandelgroepen is bij 28 peuters een periode van acht weken usual care vergeleken met acht weken interventie met FIT. Logopedisten en pedagogisch begeleiders (PB-ers) zijn eerst via een videoseminar getraind. De groepen boden elke dag 30 minuten FIT-activiteiten aan, zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. De logopedisten hadden een coachende rol (doelen stellen, feedback op uitvoering) of behandelden mee binnen de groepssetting. Met spontane taalanalyses op T1, T2 en T3 is de grammaticale ontwikkeling gemeten. Daarnaast werden na afloop de ervaringen van de medewerkers bevraagd via interviews.

Resultaten
De medewerkers zijn positief over de FIT-aanpak. Het zorgt voor meer inzicht in het grammaticaal niveau van de kinderen en meer bewustzijn van het eigen taalaanbod (complexiteit en spreektempo). Ook versterkt het de samenwerking en uitwisseling tussen PB-ers en logopedist. De resultaten vanuit de spontane taalanalyses zijn nog niet afgerond.

Conclusies en implicaties
Werken met FIT binnen de behandelgroepen lijkt een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod. Scholing van de medewerkers is een vereiste. De integratie van FIT binnen de dagelijkse activiteiten moet zorgvuldig worden vormgegeven.

(Rob Zwitserlood, Koninklijke Auris Groep en Hogeschool Utrecht Lectoraat Logopedie)

Comments are closed.